Side menu open icon
Side menu close icon
Skylark logo
flag icon
PL

Regulamin

Serwis www.skylarkmusicstore.com jest obecnie w fazie testowej i wszystkie zamówienia złozone w serwisie muszą być potwierdzane przez pracownika sklepu telefonicznie lub z uzyciem poczty email co do: potwierdzenia ceny, warunków dostawy/płatnosci przez oraz warunków zawarcia umowy kupna sprzedazy.

Postanowienia ogólne

1. Operatorem serwisu znajdującego się pod adresem skylark.com.pl zwanego dalej "serwisem", jest firma : 

Skylark Records
ul.Piotrkowska 211, 90-451 Łódź 
NIP: 728 116 52 67 
Wpis do rejestru ewidencji działalności gospodarczej prowadzonego przez Prezydenta Miasta Łodzi pod numerem: 44739

zwana w dalszej części ninejszej umowy "Operatorem" oraz "Sprzedawcą"
2. Operator zastrzega sobie prawo do modyfikacji regulaminu w dowolnym momencie. Serwis działa na podstawie obecnie obowiązujących przepisów prawa.
3. Treść stron internetowych serwisu oraz inne informacje zawarte w serwisie należy traktować jako zaproszenie do zawarcia umowy.
4. Zasoby serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu art 543 oraz art 66 kodeksu cywilnego.
5. Zdjęcia produktów to ilustracje poglądowe i mogą czasami, nieznacznie różnić się od rzeczywistego wyglądu przedmiotu, co nie ma wpływu na ich właściwości.
6. Wszystkie ceny podane w serwisie zawierają podatek VAT w stawce 23%.
7. Operator nie gwarantuje nieprzerwanego dostępu do serwisu. Serwis może zostać wyłączony na nieokreśloną ilość czasu w dowolnym momencie. Operator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu strat(oraz utraconych korzyści) wynikłych w związku z w/w przerwami wobec użytkownika oraz osób trzecich.

Zamówienie oraz zawarcie umowy

1. Z wykorzystaniem serwisu klient ma możliwość złożenia niewiążącego zamówienia mającego na celu sprzedaż towarów i usług dostępnych w serwisie.
2. Składając w serwisie zamówienie klient zobowiązany jest do podania prawdziwych i aktualnych danych. Jednocześnie jest on odpowiedzialny za wszelkie straty wynikające z podania danych fałszywych.
3. Klient może wycofać złożone zamówienie pod numerem telefonu 042 239 00 15.
4. Do celu zawarcia umowy wymagane jest:
 • dodanie produktów do "koszyka" w serwisie internetowym lub kliknięcie przycisku Kup Teraz dla wybranego towaru
 • podanie prawidłowych danych rozliczeniowych
 • podanie prawidłowych danych do dostawy
 • wybranie metody dostawy towaru
 • wybranie metody płatności za towar
 • potwierdzenie w/w danych
 • otrzymanie e-mailowego potwierdzenia ze sklepu o cenach dla transakcji oraz dostępności towaru
5. W razie braku dostępności zamówionych produktów sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmówienia realizacji zamówienia. Może to nastąpić po złożeniu zamówienia, jak również po jego potwierdzeniu. W takim przypadku klient zostanie powiadomiony niezwłocznie o zaistniałej sytuacji, a wszelkie należności uregulowane wcześniej przez klienta zostaną natychmiast zwrócone. Wyklucza się zatem możliwość dochodzenia przez klienta dalszych roszczeń wobec sprzedawcy.
6. Przesyłki zagraniczne mogą być opłacane tylko przelewem.
7. Przelewy przesłane na poczet realizacji zamówienia mają charakter zadatku.
8. Czas realizacji zamówienia zawiera się w przedziale od 1 dnia dla towarów znajdujących się w magazynie operatora do 30 dni dla produktów niedostępnych w magazynie centralnym i produktów nietypowych.Składając zamówienie w serwisie z metodą dostawy po przez firmę Poczta Polska klient upoważnia firmę do wysłania w jego imieniu przesyłki po wcześniejszej przedpłacie za tą czynność.

Wysyłka Towarów

1. Wysyłka Towarów odbywa się za pośrednictwem usług Poczty Polskiej lub Firmy Kurierskiej UPS lub DPD.

Płatnośc za Towary

1. Klient może dokonać płatności za towary z uzyciem: gotówki w siedzibie sklepu, przelewu na konto sprzedawcy, płatności internetowych oraz kartowych, płatnosci PayPal, pobrania gotówki w momencie doręczenia towaru przez Kuriera UPS.
2. Pewne formy płatności PayPal, pobranie UPS mogą być obciążone prowizją na rzecz firm dostarczającej usługę płatności. Kwota prowizji podawana jest zawsze jako oddzielna pozycja w formularzu skladania zamówienia.
3.  Płatności internetowe oraz transakcje kartami są obsługiwane przez spółkę PayLane sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Norwida 4, kod pocztowy: 80-280, KRS: 0000227278.

Zwrot Towarów

1. Zgodnie z ustawą dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawą z dnia z dnia 30czerwca 2014 r. o prawach konsumenta klient, w rozumieniu ustawy konsument, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstawa może odstąpić od niej bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany, kopiowany ani nie został w żaden sposób zniszczony i znajduje się w oryginalnym opakowaniu.
2. Zgodnie z w.w ustawą prawo dostąpienia od umowy nie ma zastosowania dla następujących umów:
 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; nagrania audioprodukty zawierające w komplecie oprogramowanie lub licencję oprogramowania w tym syntezatory, pakiety sampli i brzmień oraz wszystkie fizyczne nośniki z muzyką (podstawa prawna art 10, punkt 3, podpunkt 2 w/w ustawy)
 • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę
 • zawartej w drodze aukcji publicznej
 • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • w których jej przedmiotem nieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji przedstawionej przez konsumenta lub służącej zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; przedmioty dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 • w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • w których przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 • w których konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
3. Klient, będący w świetle ustawy konsumentem, ma prawo do odstąpienia od zawartej umowy bez podania przyczyny, poprzez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia na piśmie w ciągu 14 dni od dnia otrzymania towaru. Oświadczenie należy przesłać na adres:
Skylark Records
ul. Piotrkowska 211
90-451 Łódź
Uwaga! Korespondecje prosimy wysyłac usługami kurierskimi lub zwykłym listem ( nie przyjmujemy korespondencji list polecony )
4. Klient może skorzystać z wzoru odstąpienia od umowy znajdującego się pod adresem: https://media.skylark.com.pl/assets/Formularz2.pdf
5. Nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub wraz z tym oświadczeniem, klient dostarcza lub przesyła w opakowaniu zapewniającym odpowiednią ochronę podczas transportu na adres sklepu zakupiony towar w stanie niezmienionym (wraz z pełnym wyposażeniem i akcesoriami, gratisami, stanowiącymi jego integralną część ), chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Do zwracanego towaru należy dołączyć oryginał dokumentu sprzedaży. Klient z tytułu wykonywania swego prawa do odstąpienia od umowy nie ponosi żadnych kosztów, poza kosztami odesłania towaru do sklepu.
6. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwróci Klientowi wszystkie otrzymane od klienta płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy nie wcześniej jednak niż po dokonaniu przez Klienta zwrotu przedmiotu umowy, którego dotyczy odstąpienie lub przedstawieniu dowodu na dokonanie takiego zwrotu. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych  metod płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w opłaceniu towarow z umowy, chyba że Klient zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym z przypadków zwrot płatności obywa się na koszt Sprzedawcy.
7. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zakupionych towarow będących wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia ich charakteru, cech i funkcjonowania. Zwrot towaru do Sprzedawcy powinien nastąpić nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy kupna/sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Wraz z odsyłanym towarem klient winien zwrócić wszelkie towary, które otrzymał gratisowo, których warunkiem otrzymania lub otrzymania w preferencyjnej cenie był zakup zwracanego sprzętu.
8. W sytuacji, gdy konsument zdecyduje się na zwrot towaru oraz gdy zostaną w całości spełnione warunki umowę kupna-sprzedaży uważa się za niezawartą i konsumentowi zostanie wystawiona faktura korygująca lub paragon do dokumentu zakupu.
9. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej na oddległości także w przypadku płatności z użyciem systemu ratalnnego, zgodnie z wszystkimi warunkami zawartej umowy kredytowej.
10. W przypadku gdy zwrcany towar:
 • posiada uszkodzenie lub jest nadmierne zużyty - ponad ramy zwykłego zarządu
 • posiada uszkodzone lub zniszczone opakowanie transoprtowe
 • jest niekompletny ( nie posiada wszystkich załączonych akcesoriów, dodatków, elementów opakowania)
 • Nie ma możliwości powtórnej sprzedazy produktu jako nowego produktu
sprzedawca ma mozliwość zmniejszenia kwoty, którą jest zobowiązany zwrócić kupującemu.

Gwarancja i Reklamacje

1. Klient/Konsument ma prawo do złożenia reklamacji co do produktów zakupionych w sklepie Skylark Record ciągu 2 lat od daty dostarczenia zamowionych produktów. Klient jest zobowiązany poinformować o wadach, usterkach lub innych niezgodnościach towaru z umową w ciągu 2 miesięcy od dnia ich wykrycia. 
2. Reklamacja może być złożona z tytulu rękojmi  lub z tytułu zrealizowania gwarancji. W przypadku gdzy sprzedaż dotyczny klienta który w świetle ustawy nie jest  konsumentem wyłącza się przepisy dotyczące rekojmi i reklamacja może być złożona z tytułu zrealizowania gwarancji.
3. Zgłoszona wada podlega weryfikacji przez Sprzedawcę który stwierdza czy faktycznie usterka występuje i czy nie wystąpił a z winy Klienta/Konsumenta. W związku z tym, klient zobowiązany jest to odesłania produktu do Sprzedwacy i w przypadku gdy zawiera wady lub jest niezgody z zawartą umową lub zamówieniem, koszty zwrotu przesyłki pokrywa Sprzedawca. W przypadku gdy reklamowa rzecz jest wolna od wad koszty odesłania produktu pokrywa Klient/Konsument.
Do reklamowanego produktu należy dołączyć kopię faktury zakupu lub paragony lub inny dowód zakupu lecz nie jest to warunek konieczny do złożenia reklamacji. Po rozpatrzeniu reklamacji Sprzedawca wystawi stosowne dokumenty korygujące. Dane adresowe na które należy odesłac sprzęt:
Skylark Records
ul. Piotrkowska 211
90-451 Łódź
Uwaga! Korespondecje prosimy wysyłac usługami kurierskimi lub paczką pocztową ( nie przyjmujemy list polecony )
 
4. Reklamacja rozpatrywana jest w ciągu 14 dni roboczych od momentu jest złożenia.
5. Jesli Klient/Konsument otrzymał produkty wadliwe lub niezgodne z zamowieniem ma prawo do:
 • skorzystania z procedury reklamacji oraz poinformowaniu Sprzedawcy o zaistnialej sytuacji. Klient odsyla otrzymany towar do Sprzedawcy a sprzedawca po rozpatrzeniu reklamacji odsyła do klienta zamowiony, zgodny ze specyfikacją zamówinia towar oraz pokrywa koszty transpotru towaru do sklepu.
 • skorzystania z prawa do odstąpenia od umowy opisane w niniejszym regulaminie w części Zwrot Towaru
6. Klient może skorzystac z Folularza Zgłoszenia Reklamacyjnego dostępnego pod adresem: https://media.skylark.com.pl/assets/Formularz_Reklamacyjny.pdf
7. Produkty sprzedawane przez Sprzedawcę w sklepie Skylark Reocrds objęte są gwarancją lub/i wsparciem serwisowym udzielonym przez producenta szprzętu, dystrybutora lub w niektorych przypadkach przez Sprzedawcę. Warunki i treść gwarancji dostępne są na karcie gwarancyjnej dostarczonej z produktem.
8. W przypadku produktów, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Klient może reklamować produkt posiadający wady:
 • korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji - w tym wypadku Klient reklamuje produkt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji) a Sprzedawca jest tylko pośrednikiem przekazującym reklamację. Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do Serwisu Gwarancyjnego albo do Sprzedawcy. W celu skrócenia czasu zrealizowania gwarancji rekomendujemy przesylanie sprzętu bezpośrednio do Serwisu Gwarncyjnego.
 • korzystając z uprawnień przysługujących z tytułu rękojmi.

Postanowienia dodatkowe dla Działu MP3 :

1. Serwis prowadzi sprzedaż plików cyfrowych wyłącznie dla użytkowników końcowych.
2. Cena jest wiążąca w momencie złożenia zamówienia.
3. ransakcja zostaje sfinalizowana w momencie rozpoczęcia pobierania plików z zamówienia przez użytkownika.
4. Operator zastrzega sobie prawo do zaniechania sprzedaży bez podania powodu.
5. W związku z charakterem usługi zwrot plików lub odstąpienie od umowy sprzedaży są wyłączone.
6. W ramach korzystania z serwisu użytkownik nabywa prawo do niczym nie ograniczonego przesłuchiwania udostępnionych próbek utworów. Jakiekolwiek wykorzystanie próbek poza w/w przypadkiem wiąże się z zapłatą wynagrodzenia na rzecz Operatora oraz podmiotów z nim współpracujących.
7. Poprzez zakupienie pliku użytkownik nabywa prawo do: 1.tworzenia dowolnej ilości kopii zapasowych pliku na dowolnych nośnikach o ile pozostają one w faktycznym posiadaniu nabywcy 2.konwersję standardu zapisu pliku 3.odtwarzania pliku dowolną ilość razy.
8. Pliki zakupione w serwisie (oraz ich kopie) mogą być wykorzystywane jedynie przez użytkownika końcowego w prywatnym nie komercyjnym charakterze. Jakiekolwiek formy zbycia, zastawienia, dzierżawy, najmu, lub innej formy oddania w użytkowanie zakupionych plików lub nośników z zapisanymi plikami są niedozwolone. Jakiekolwiek formy udostępniania zakupionych plików lub nośników z zapisanymi plikami na rzecz osób trzecich są niedozwolone.