Side menu open icon
Side menu close icon
Skylark logo
flag icon
PL

Polityka Zwrotów

Zwrot Towarów

1. Zgodnie z ustawą dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawą z dnia z dnia 30czerwca 2014 r. o prawach konsumenta klient, w rozumieniu ustawy konsument, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstawa może odstąpić od niej bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany, kopiowany ani nie został w żaden sposób zniszczony i znajduje się w oryginalnym opakowaniu.
2. Zgodnie z w.w ustawą prawo dostąpienia od umowy nie ma zastosowania dla następujących umów:
 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; nagrania audioprodukty zawierające w komplecie oprogramowanie lub licencję oprogramowania w tym syntezatory, pakiety sampli i brzmień oraz wszystkie fizyczne nośniki z muzyką (podstawa prawna art 10, punkt 3, podpunkt 2 w/w ustawy)
 • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę
 • zawartej w drodze aukcji publicznej
 • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • w których jej przedmiotem nieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji przedstawionej przez konsumenta lub służącej zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; przedmioty dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 • w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • w których przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 • w których konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
3. Klient, będący w świetle ustawy konsumentem, ma prawo do odstąpienia od zawartej umowy bez podania przyczyny, poprzez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia na piśmie w ciągu 14 dni od dnia otrzymania towaru. Oświadczenie należy przesłać na adres:
Skylark Records
ul. Piotrkowska 211
90-451 Łódź
Uwaga! Korespondecje prosimy wysyłac usługami kurierskimi lub zwykłym listem ( nie przyjmujemy korespondencji list polecony )
4. Klient może skorzystać z wzoru odstąpienia od umowy znajdującego się pod adresem: https://media.skylark.com.pl/assets/Formularz2.pdf
5. Nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub wraz z tym oświadczeniem, klient dostarcza lub przesyła w opakowaniu zapewniającym odpowiednią ochronę podczas transportu na adres sklepu zakupiony towar w stanie niezmienionym (wraz z pełnym wyposażeniem i akcesoriami, gratisami, stanowiącymi jego integralną część ), chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Do zwracanego towaru należy dołączyć oryginał dokumentu sprzedaży. Klient z tytułu wykonywania swego prawa do odstąpienia od umowy nie ponosi żadnych kosztów, poza kosztami odesłania towaru do sklepu.
6. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwróci Klientowi wszystkie otrzymane od klienta płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy nie wcześniej jednak niż po dokonaniu przez Klienta zwrotu przedmiotu umowy, którego dotyczy odstąpienie lub przedstawieniu dowodu na dokonanie takiego zwrotu. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych  metod płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w opłaceniu towarow z umowy, chyba że Klient zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym z przypadków zwrot płatności obywa się na koszt Sprzedawcy.
7. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zakupionych towarow będących wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia ich charakteru, cech i funkcjonowania. Zwrot towaru do Sprzedawcy powinien nastąpić nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy kupna/sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Wraz z odsyłanym towarem klient winien zwrócić wszelkie towary, które otrzymał gratisowo, których warunkiem otrzymania lub otrzymania w preferencyjnej cenie był zakup zwracanego sprzętu.
8. W sytuacji, gdy konsument zdecyduje się na zwrot towaru oraz gdy zostaną w całości spełnione warunki umowę kupna-sprzedaży uważa się za niezawartą i konsumentowi zostanie wystawiona faktura korygująca lub paragon do dokumentu zakupu.
9. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej na oddległości także w przypadku płatności z użyciem systemu ratalnnego, zgodnie z wszystkimi warunkami zawartej umowy kredytowej.
10. W przypadku gdy zwrcany towar:
 • posiada uszkodzenie lub jest nadmierne zużyty - ponad ramy zwykłego zarządu
 • posiada uszkodzone lub zniszczone opakowanie transoprtowe
 • jest niekompletny ( nie posiada wszystkich załączonych akcesoriów, dodatków, elementów opakowania)
 • Nie ma możliwości powtórnej sprzedazy produktu jako nowego produktu
sprzedawca ma mozliwość zmniejszenia kwoty, którą jest zobowiązany zwrócić kupującemu.