Warunki Gwarancji

Gwarancji na urządzenia zakupione w sklepie Skylark Music Store udziela producent, dystrybutor lub oddelegowany gwarant w zależności od marki lub modelu urządzenia wskazany na karcie gwarancyjnej urządzenia. Okres gwarancji określa karta gwarancyjna lub strona skylarkmusicstore.com w sekcji obok zakupionego urządzenia. W przypadku gdy z karty gwarancyjnej lub z informacji na stronie producenta urządzenia wynika, iż gwarantem jest:

Sklep – gwarancja jest udzielana na zasadach opisanych poniżej;

Inny podmiot – warunki gwarancji wynikają z tejże karty gwarancyjnej, a warunki gwarancji udzielanej przez Sklep (opisane poniżej) nie znajdują zastosowania.Warunki gwarancji udzielanej przez Skylark Music Store (dalej „Sprzedawca” lub „Gwarant”)

GWARANTEM JEST:

Skylark Records Piotr Socha
Piotrkowska 211 / 6U
90- 451 Lodz
POLAND


1. Gwarancja obejmuje tylko wady tkwiące w rzeczy sprzedanej i jest ważna wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


2. Zakupione u Sprzedawcy urządzenia są standardowo objęte 12 miesięczną gwarancją, z tym że:

 • Karta gwarancyjna dla danego urządzenia może przewidywać dłuższy okres gwarancyjny

 • W przypadku urządzeń źródeł światła laserowego okres gwarancyjny wynosi 6 miesięcy

 • Urządzenia objęte gwarancją Sprzedawcy należy dostarczyć do sprzedawcy


  3. Usterki są usuwane bezpłatnie w terminie do 30 dni od daty przyjęcia przez Serwis urządzenia do naprawy

  W przypadku, gdy zachodzi konieczność skomplikowanej naprawy, a także gdy konieczne jest sprowadzenie części zamiennych lub podzespołów z zagranicy Serwis zastrzega sobie możliwość przedłużenia czasu naprawy

  Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas naprawy liczony od dnia dostarczenia urządzenia Serwisowi do dnia wydania Reklamującemu urządzenia po naprawie.


  4. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za straty finansowe lub inne następstwa cywilnoprawne spowodowane wystąpieniem wady w reklamowanym urządzeniu. W szczególności dotyczy to: utraty obrotu, zysku, możliwych korzyści, utraty danych, informacji, uszkodzeń mediów.

 • Gwarant nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niewłaściwego posługiwania się urządzeniem.

 • Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych na jakimkolwiek nośniku danych w wyniku awarii urządzenia.


  5. Uprawnienia z gwarancji nie przysługują w przypadku:

 • zerwania lub naruszenia plomb gwarancyjnych umieszczonych na sprzęcie lub jego podzespołach

 • braku dowodu nabycia urządzenia z datą zakupu lub braku wypełnionej karty gwarancyjnej

 • stwierdzenia niezgodności danych w dokumentach i na urządzeniu, lub naniesienia zmian przez osoby nieuprawnione przez Gwaranta

 • zatarcia lub zniszczenia numerów seryjnych wymienionych w kartach gwarancyjnych wystawionych przez Gwaranta

 • podłączenia urządzenia do sieci zasilania niezgodnie z obowiązującymi normami

 • ingerencji serwisowej osób nieuprawnionych

 • stosowania materiałów eksploatacyjnych i eksploatacji urządzenia niezgodnie z dokumentacją urządzenia

 • mechanicznego uszkodzenia urządzenia lub zalania płynami

 • uszkodzenia urządzenia wynikłego w skutek nieautoryzowanej aktualizacji lub zmiany oprogramowania wewnętrznego urządzenia

 • dokonania bez wcześniejszego uzgodnienia ze Sprzedawcą w urządzeniu przeróbek lub modyfikacji – z wyjątkiem urządzeń, w których zgodnie z dokumentacją przewidziana jest taka możliwość

 • gdy usterka jest wynikiem przepięcia w sieci zasilającej 230V, lub napięcie sieci odbiega od normy (230V +/-8%)

 • gdy usterka jest spowodowana wyładowaniem atmosferycznym, jak też w innych podobnych przypadkach

 • eksploatacji urządzeń w warunkach zapylenia, temperatury i wilgotności nie zgodnie z dokumentacją urządzenia

 • braku oddawania do Serwisu urządzenia do okresowej konserwacji, zgodnie z treścią dokumentów dotyczących danego urządzenia

 • korzystania z urządzenia niezgodnie z przeznaczeniem i warunkami techniczno-eksploatacyjnymi opisanymi w dokumentacji urządzenia, m.in. w instrukcji obsługi


  6. Gwarancja nie obejmuje:
 • świetlówek

 • lamp żarowych i wyładowczych

 • palników halogenowych i stroboskopowych

 • bezpieczników

 • zużytych mechanicznie potencjometrów wskutek nadmiernej eksploatacji

 • innych materiałów eksploatacyjnych

 • czynności należących do normalnej obsługi eksploatacyjnej, np. instalowanie urządzenia, programowanie, czyszczenie i konserwacja, sprawdzanie działania


  7. Reklamowane urządzenie powinno zostać dostarczone do Serwisu lub przekazane do transportu kompletne, w opakowaniu uniemożliwiającym jego uszkodzenie urządzenia, a także powinno posiadać czytelne numery seryjne i nieuszkodzone plomby. W przypadku nieodpowiedniego zapakowania reklamowanego urządzenia Reklamujący ponosi ryzyko jego uszkodzenia w czasie transportu. 2. Przesyłki dostarczane do Serwisu należy opatrzyć widocznym napisem „OSTROŻNIE SZKŁO”. 3. Koszty dostawy uszkodzonego urządzenia do Serwisu obciążają Reklamującego. 4. Warunkiem przyjęcia urządzenia do naprawy jest dostarczenie wraz z urządzeniem opisu rodzaju uszkodzenia, a także kopii dowodu zakupu lub Karty gwarancyjnej. 5. Każde reklamowane urządzenie jest sprawdzane przez Serwis pod względem poprawności działania. W przypadku, gdy urządzenia okaże się sprawne, Serwis może obciążyć Reklamującego kosztami związanymi ze sprawdzeniem urządzenia, a także odesłać urządzenie na koszt i odpowiedzialność Reklamującego.

  7.

  1. Prawo do wymiany sprzętu na nowy lub do zwrotu gotówki przysługuje tylko w przypadku stwierdzenia wady fabrycznej niemożliwej do usunięcia. 2. Wadliwe urządzenia lub części, które wymieniono w czasie naprawy, stają się własnością Serwisu. 3. Serwis dokona wpisu w Karcie Gwarancyjnej urządzenia opisując rodzaj i zakres naprawy. Wpis będzie podstawą do ewentualnej ponownej reklamacji, oraz wydłużenia okresu gwarancyjnego o czas naprawy.

  8.

  1. Serwis niezwłocznie po otrzymaniu reklamowanego urządzenia wyda lub prześle Reklamującemu Pokwitowanie, które jest jedynym dokumentem uprawniającym do odbioru reklamowanego urządzenia. 2. Urządzenie może być wydane Reklamującemu osobiście lub pisemnie upoważnionej przez Reklamującego osobie w Serwisie, lub na zlecenie Reklamującego może zostać przesłane za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej. W przypadku przesyłek kurierskich wszelkie koszty związane z zapewnieniem bezpiecznego opakowania, ubezpieczenia, transportu i innym ryzykiem ponosi Klient. 3. Wszelkie koszty związane z nieodebraniem urządzenia z Serwisu w ustalonym terminie, obciążają Reklamującego, dodatkowo Serwis będzie miał prawo do naliczenia opłaty składowej w wysokości 2,00 zł (słownie: dwa złote netto) za każdy dzień zwłoki w odbiorze urządzenia.

  9. W przypadku podejrzenia naruszenia przesyłki lub uszkodzenia urządzenia w czasie transportu Reklamujący powinien zachować następującą procedurę:

  1.1. po otrzymaniu przesyłki należy każdorazowo sprawdzić stan opakowania w obecności kuriera (przesyłka powinna być zapieczętowana taśmą z logo i nazwą Serwisu, jeżeli tak nie jest, oznacza to, że przesyłka była otwierana przez osoby nieuprawnione). 1.2. każdorazowo należy rozpakować i sprawdzić zawartość przesyłki w obecności kuriera i w przypadku stwierdzenia uszkodzenia zawartości wspólnie sporządzić stosowny protokół.

  10.

  1. Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji Reklamującemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy, stosownie do art. 556 i nast. Kodeksu Cywilnego. 2. W przypadku różnego uregulowania tych samych kwestii w niniejszym dokumencie oraz Karcie gwarancyjnej urządzenia wystawionej przez Sprzedawcę postanowienia Karty gwarancyjnej są wiążące. 3. We wszelkich sprawach nieuregulowanych niniejszą gwarancją mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.