RegulaminSerwis www.skylarkmusicstore.com jest obecnie w fazie testowej i wszystkie zamówienia z┼éozone w serwisie musz─ů by─ç potwierdzane przez pracownika sklepu telefonicznie lub z uzyciem poczty email co do: potwierdzenia ceny, warunków dostawy/p┼éatnosci oraz warunków zawarcia umowy kupna sprzedazy.

 

Postanowienia ogólne

Operatorem serwisu znajduj─ůcego si─Ö pod adresem skylark.com.pl zwanego dalej "serwisem", jest firma : 

Skylark Records Piotr Socha

ul.Piotrkowska 211, 90-451 ┼üód┼║ 

NIP: 728 116 52 67 

Wpis do rejestru ewidencji dzia┼éalno┼Ťci gospodarczej prowadzonego przez Prezydenta Miasta ┼üodzi pod numerem: 44739

zwana w dalszej cz─Ö┼Ťci ninejszej umowy "Operatorem" oraz "Sprzedawc─ů"

Operator zastrzega sobie prawo do modyfikacji regulaminu w dowolnym momencie. Serwis dzia┼éa na podstawie obecnie obowi─ůzuj─ůcych przepisów prawa. Tre┼Ť─ç stron internetowych serwisu oraz inne informacje zawarte w serwisie nale┼╝y traktowa─ç jako zaproszenie do zawarcia umowy. Zasoby serwisu nie stanowi─ů oferty w rozumieniu art 543 oraz art 66 kodeksu cywilnego. Zdj─Öcia produktów to ilustracje pogl─ůdowe i mog─ů czasami, nieznacznie ró┼╝ni─ç si─Ö od rzeczywistego wygl─ůdu przedmiotu, co nie ma wp┼éywu na ich w┼éa┼Ťciwo┼Ťci.

Wszystkie ceny podane w serwisie zawieraj─ů podatek VAT w stawce 23%.

Operator nie gwarantuje nieprzerwanego dost─Öpu do serwisu. Serwis mo┼╝e zosta─ç wy┼é─ůczony na nieokre┼Ťlon─ů ilo┼Ť─ç czasu w dowolnym momencie. Operator nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci z tytu┼éu strat (oraz utraconych korzy┼Ťci) wynik┼éych w zwi─ůzku z w/w przerwami wobec u┼╝ytkownika oraz osób trzecich.

Zamówienie oraz zawarcie umowy

Sprzedawca przyjmuje zamówienia maj─ůce na celu przygotowanie umowy kupna sprzedazy na towary dost─Öpne w Sklepie poprzez jego stron─Ö internetow─ů.

Zamówienia realizowane b─Öd─ů w kolejno┼Ťci ich sk┼éadania.

Sprzedawca w informacji zwrotnej o przyj─Öciu zamówienia wska┼╝e klientowi dane do wybranego sposobu p┼éatno┼Ťci szczegó┼éowo opisanego w sekcji P┼éatno┼Ťc za Towary

Wys┼éanie zamówienia oznacza z┼éo┼╝enie przez Klienta o┼Ťwiadczenia, ┼╝e wszelkie podane przez niego dane w zwi─ůzku ze z┼éo┼╝eniem zamówienia s─ů zgodne z prawd─ů. Sprzedawca nie jest obowi─ůzany do weryfikowania ich prawdziwo┼Ťci.

Przyjmuje si─Ö, ┼╝e Klient zatwierdzaj─ůc zamówienie dokonuje jednocze┼Ťnie akceptacji Regulaminu. Je┼╝eli który┼Ť z punktów Regulaminu prawnie wymaga zgody udzielonej wprost, uznaje si─Ö, ┼╝e punkt jest obowi─ůzuj─ůcy tylko pod warunkiem poprawnego udzielenia zgody.

W przypadku, gdy realizacja cz─Ö┼Ťci zamówienia nie b─Ödzie mo┼╝liwa, Sprzedawca mo┼╝e zaproponowa─ç Klientowi: anulowanie ca┼éo┼Ťci zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta Sprzedawca b─Ödzie zwolniony z obowi─ůzku realizacji zamówienia); anulowanie zamówienia w cz─Ö┼Ťci, w której realizacja nie jest mo┼╝liwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w cz─Ö┼Ťci, przy czym Sprzedawca b─Ödzie zwolniony z obowi─ůzku jego realizacji w pozosta┼éym zakresie); podzia┼é zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej cz─Ö┼Ťci zamówienia, której realizacja nie jest mo┼╝liwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wys┼éanie sk┼éadaj─ůcych si─Ö na zamówienie produktów zostanie dokonane w kilku odr─Öbnych przesy┼ékach, za┼Ť Klient nie b─Ödzie ponosi┼é dodatkowych kosztów zwi─ůzanych z podzia┼éem zamówienia).

W przypadku braku w magazynie zamówionego produktu lub braku mo┼╝liwo┼Ťci realizacji zamówienia z innych przyczyn, Sprzedawca ma prawo do odst─ůpienia od umowy sprzeda┼╝y w terminie 30 (trzydziestu) dni, licz─ůc od daty jej zawarcia. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odst─ůpienia od umowy sprzeda┼╝y w terminie 14 (czternastu) dni od jej zawarcia w przypadku, gdy zosta┼éa ona zawarta podczas wadliwego funkcjonowania systemu informatycznego Sklepu w szczególno┼Ťci w przypadku wy┼Ťwietlania na stronie Sklepu b┼é─Ödnych cen, lub opisów produktów. Je┼Ťli zap┼éata za przedmiot zamówienia zosta┼éa dokonana z góry – Sprzedawca zwróci Klientowi zap┼éacon─ů kwot─Ö, w ci─ůgu 14 (czternastu) dni od dnia wys┼éania o┼Ťwiadczenia o odst─ůpieniu od umowy

W przypadku podania przez Klienta b┼é─Ödnego lub niedok┼éadnego adresu, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialno┼Ťci za niedostarczenie lub opó┼║nienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia.

W przypadku problemów z dostaw─ů w uzgodnionym terminie lub potrzeby zmiany terminu dostawy Klient mo┼╝e skontaktowa─ç si─Ö bezpo┼Ťrednio z firm─ů kuriersk─ů powo┼éuj─ůc si─Ö na numer listu przewozowego, lub w┼éa┼Ťciwym miejscowo Urz─Ödem Pocztowym.

Do celu zawarcia umowy wymagane jest:

 • dodanie produktów do "koszyka" w serwisie internetowym lub klikni─Öcie przycisku Kup Teraz dla wybranego towaru

 • podanie prawid┼éowych danych rozliczeniowych

 • podanie prawid┼éowych danych do dostawy

 • wybranie metody dostawy towaru

 • wybranie metody p┼éatno┼Ťci za towar

 • potwierdzenie w/w danych

 • otrzymanie e-mailowego potwierdzenia ze sklepu z potwierdzeniem zawarcia umowy, potwierdzeniem cen dla transakcji oraz dost─Öpno┼Ťci towaru.

Czas realizacji zamówienia zawiera si─Ö w przedziale od 1 dnia dla towarów znajduj─ůcych si─Ö w magazynie operatora do 30 dni dla produktów niedost─Öpnych w magazynie centralnym i produktów nietypowych.

Dostawa Towarów 

Towar zamówiony w sklepie internetowym Sprzedawcy dostarczony b─Ödzie za po┼Ťrednictwem firm kurierskich wskazany przez Klienta adres. Klient ma mo┼╝liwo┼Ť─ç przy sk┼éadaniu zamówienia wyboru odbioru osobistego w siedzibie Sprzedawcy

Na czas otrzymania przesy┼éki sk┼éada si─Ö: czas realizacji zamówienia (kompletowanie towaru, forma p┼éatno┼Ťci, wystawienie dokumentu sprzeda┼╝y, spakowanie paczki; czas dostawy, zale┼╝ny od wybranego sposobu dostarczenia

Wraz z towarem wydawana s─ů faktura VAT lub paragon fiskalny. W przypadku braku któregokolwiek z tych dokumentów Klient zobowi─ůzany jest do zg┼éoszenia tego faktu w celu uzupe┼énienia braków.

Niezale┼╝nie od innych postanowie┼ä Regulaminu zamówienia nie zostanie zrealizowane w przypadku:

1. zalegania przez Klienta z p┼éatno┼Ťciami;

2. podania przez Klienta nieprawid┼éowych lub fa┼észywych danych przy sk┼éadaniu zamówienia;

3. braku kontaktu z klientem pod podanymi w zamówieniu adresem e–mail oraz telefonem o ile zamówienie nie zosta┼éo op┼éacone;

4. nieprawid┼éowego z┼éo┼╝enia zamówienia przez Klienta

5. uznania przez Sprzedawc─Ö, ┼╝e w przypadku zamówienia z┼éo┼╝onego przez Klienta wyst─Öpuje podejrzenie dzia┼éania Klienta niezgodnego z powszechnie obowi─ůzuj─ůcym prawem lub nadu┼╝ycia uprawnie┼ä z niego wynikaj─ůcych, a w szczególno┼Ťci: hakerstwa, u┼╝ycia cudzych danych identyfikuj─ůcych w Sklepie, podszywania si─Ö pod inn─ů osob─Ö

6. negatywnej historii klienta w zakresie realizacji wcze┼Ťniejszych zamówie┼ä Sprzedawcy

7. Zamówienie zostanie zrealizowane do 30 dni od daty jego potwierdzenia lub p┼éatno┼Ťci przy zamówieniach op┼éacanych z góry. Sprzedawca ma prawo okre┼Ťli─ç w toku realizowania zamówienia inny, krótszy termin jego realizacji, o ile Klient nie wyrazi sprzeciwu.

8. W razie opó┼║nienia Sprzedawcy Kupuj─ůcy mo┼╝e wyznaczy─ç dodatkowy termin do wydania rzeczy, a po jego bezskutecznym up┼éywie mo┼╝e od umowy odst─ůpi─ç.

P┼éatno┼Ťc za Towary

P┼éatno┼Ť─ç za towar mo┼╝e by─ç dokonywana przez Klienta w nast─Öpuj─ůcy sposób: 

1. przelewem na rachunek bankowy, za pomoc─ů karty kredytowej przed otrzymaniem potwierdzenia zawarcia umowy,w systemie sprzeda┼╝y ratalnej szczegó┼éowo opisanej na stronie internetowej w zak┼éadce „raty"

2. w momencie odbioru towaru:  gotówk─ů do r─ůk przewo┼║nika lub listonosza w przypadku dostawy towarów za po┼Ťrednictwem przewo┼║nika lub poczty polskiej, gotówk─ů w siedzibie Sprzedawcy.

3. W przypadku p┼éatno┼Ťci z góry lub p┼éatnosci z uzyciem karty p┼éatniczej lub kredytowej sprzedawca zaksieguje ┼Ťrodki jako zadatek dla zamówienia. Zamówienie zostanie zrealizowane dopiero po zaksi─Ögowaniu p┼éatno┼Ťci na koncie Sprzedawcy oraz po potwierdzeniu dost─Öpno┼Ťci towaru i wys┼éaniu emaila z powtwierdzeniem zamówienia i zawarciem umowy. W przypadkach opisanych w cz─Ö┼Ť─çi Zamówienie oraz zawarcie umowy - punkt 8  sprzedawca zwróci 100% zadatku zgodnie z metod─ů p┼éatnosci lub na wskazany rachunek bankowy

4. Po zawarciu umowy Klient ma obowi─ůzek op┼éaci─ç zamówienia w ci─ůgu 7 dni od jego potwierdzenia, w przeciwnym przypadku Sprzedawca ma prawo do odst─ůpienia o umowy sprzeda┼╝y.

5. Sprzedawca mo┼╝e ustali─ç z klientem inne, szczególne warunki i formy p┼éatno┼Ťci. W takim wypadku obowi─ůzuj─ů warunki i formy p┼éatno┼Ťci wskazane w zamówieniu potwierdzonym przez Sprzedawc─Ö jako przyj─Öte do realizacji i spe┼énienia wszelkich dodatkowych wymogów zwi─ůzanych z uzgodnionymi warunkami lub form─ů p┼éatno┼Ťci.

6. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu dost─Öpnych w Sklepie, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu p┼éatno┼Ťci poprzez nieudost─Öpnianie okre┼Ťlonych opcji p┼éatno┼Ťci i dostawy.

7.  P┼éatno┼Ťci internetowe oraz transakcje kartami s─ů obs┼éugiwane przez spó┼ék─Ö PayLane sp. z o.o. z siedzib─ů w Gda┼äsku przy ul. Norwida kod pocztowy: 80-280, KRS: 0000227278.

Gwarancja i Reklamacje

Klient/Konsument ma prawo do z┼éo┼╝enia reklamacji co do produktów zakupionych w sklepie Skylark Record ci─ůgu 2 lat od daty dostarczenia zamowionych produktów. Klient jest zobowi─ůzany poinformowa─ç o wadach, usterkach lub innych niezgodno┼Ťciach towaru z umow─ů w ci─ůgu 2 miesi─Öcy od dnia ich wykrycia. 

Reklamacja mo┼╝e by─ç z┼éo┼╝ona z tytulu r─Ökojmi  lub z tytu┼éu zrealizowania gwarancji. W przypadku gdzy sprzeda┼╝ dotyczny klienta który w ┼Ťwietle ustawy nie jest  konsumentem wy┼é─ůcza si─Ö przepisy dotycz─ůce rekojmi i reklamacja mo┼╝e by─ç z┼éo┼╝ona z tytu┼éu zrealizowania gwarancji.

Prosimy o zg┼éoszenie wady wraz z opisem uszkodzenia; numerem seryjnym urz─ůdzenia oraz zdj─Öciem lub nagraniem wideo na adres [email protected]

Zg┼éoszona wada podlega weryfikacji przez Sprzedawc─Ö który stwierdza czy faktycznie usterka wyst─Öpuje i czy nie wyst─ůpi┼é a z winy Klienta/Konsumenta. Po wersyfikacji przez pracownika sklepu klient zobowi─ůzany jest to odes┼éania produktu do Sprzedwacy i w przypadku gdy zawiera wady lub jest niezgody z zawart─ů umow─ů lub zam├│wieniem, koszty zwrotu przesy┼éki pokrywa Sprzedawca. W przypadku gdy reklamowa rzecz jest wolna od wad koszty odes┼éania produktu pokrywa Klient/Konsument.

Do reklamowanego produktu prosimy do┼é─ůczy─ç kopi─Ö faktury zakupu lub paragony lub inny dowód zakupu lecz nie jest to warunek konieczny do z┼éo┼╝enia reklamacji. Dane adresowe na które nale┼╝y odes┼éac sprz─Öt:

 

Skylark Records

ul. Piotrkowska 211 lok 6U

90-451 ┼üód┼║

 

Uwaga ! nie odbieramy przesy┼éek "za pobraniem"; zaadresowanych na punkty odbioru w tym paczkomaty oraz plac├│wki pocztowe lub inne adresy kt├│re nie s─ů┬ásiedzib─ů┬ánaszej firmy i nie s─ů wskazane w tym regulaminie.


Reklamacja rozpatrywana jest w ci─ůgu 14 dni roboczych od momentu jest z┼éo┼╝enia.

Jesli Klient/Konsument otrzymał produkty wadliwe lub niezgodne z zamowieniem ma prawo do:

 • skorzystania z procedury reklamacji oraz poinformowaniu Sprzedawcy o zaistnialej sytuacji. Klient odsyla otrzymany towar do Sprzedawcy a sprzedawca po rozpatrzeniu reklamacji odsy┼éa do klienta zamowiony, zgodny ze specyfikacj─ů zamówinia towar oraz pokrywa koszty transpotru towaru do sklepu.

 • skorzystania z prawa do odst─ůpenia od umowy opisane w niniejszym regulaminie w cz─Ö┼Ťci Zwrot Towaru

Produkty sprzedawane przez Sprzedawc─Ö w sklepie Skylark Reocrds obj─Öte s─ů gwarancj─ů lub/i wsparciem serwisowym udzielonym przez producenta szprz─Ötu, dystrybutora lub w niektorych przypadkach przez Sprzedawc─Ö. Warunki i tre┼Ť─ç gwarancji dost─Öpne s─ů na karcie gwarancyjnej dostarczonej z produktem.

W przypadku produktów, na który producent lub dystrybutor udzieli┼é gwarancji, Klient mo┼╝e reklamowa─ç produkt posiadaj─ůcy wady:

 • korzystaj─ůc z uprawnie┼ä wynikaj─ůcych z udzielonej gwarancji - w tym wypadku Klient reklamuje produkt bezpo┼Ťrednio do gwaranta (podmiotu udzielaj─ůcego gwarancji) a Sprzedawca jest tylko po┼Ťrednikiem przekazuj─ůcym reklamacj─Ö. Klient wed┼éug swego wyboru mo┼╝e zg┼éosi─ç si─Ö bezpo┼Ťrednio do Serwisu Gwarancyjnego albo do Sprzedawcy. 

 • korzystaj─ůc z uprawnie┼ä przys┼éuguj─ůcych z tytu┼éu r─Ökojmi.

Zwrot Towarów

Zgodnie z ustaw─ů dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialno┼Ťci za szkod─Ö wyrz─ůdzon─ů przez produkt niebezpieczny oraz ustaw─ů z dnia z dnia 30czerwca 2014 r. o prawach konsumenta klient, w rozumieniu ustawy konsument, który zawar┼é umow─Ö poza lokalem przedsi─Öbiorstawa mo┼╝e odst─ůpi─ç od niej bez podania przyczyny w ci─ůgu 14 dni od daty odebrania przesy┼éki. Jest to mo┼╝liwe tylko wówczas, gdy towar nie by┼é u┼╝ywany, kopiowany ani nie zosta┼é w ┼╝aden sposób zniszczony i znajduje si─Ö w oryginalnym opakowaniu.

Zgodnie z w.w ustaw─ů prawo dost─ůpienia od umowy nie ma zastosowania dla nast─Öpuj─ůcych umów:

 • o dostarczanie tre┼Ťci cyfrowych, które nie s─ů zapisane na no┼Ťniku materialnym, je┼╝eli spe┼énianie ┼Ťwiadczenia rozpocz─Ö┼éo si─Ö za wyra┼║n─ů zgod─ů konsumenta przed up┼éywem terminu do odst─ůpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsi─Öbiorc─Ö o utracie prawa odst─ůpienia od umowy

 • w której przedmiotem ┼Ťwiadczenia s─ů nagrania d┼║wi─Ökowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapiecz─Ötowanym opakowaniu, je┼╝eli opakowanie zosta┼éo otwarte po dostarczeniu; nagrania audio, produkty zawieraj─ůce w komplecie oprogramowanie lub licencj─Ö oprogramowania w tym syntezatory, pakiety sampli i brzmie┼ä oraz wszystkie fizyczne no┼Ťniki z muzyk─ů (podstawa prawna art 10, punkt 3, podpunkt 2 w/w ustawy)

 • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyj─ůtkiem umowy o prenumerat─Ö

 • zawartej w drodze aukcji publicznej

 • o ┼Ťwiadczenie us┼éug, je┼╝eli przedsi─Öbiorca wykona┼é w pe┼éni us┼éug─Ö za wyra┼║n─ů zgod─ů konsumenta, który zosta┼é poinformowany przed rozpocz─Öciem ┼Ťwiadczenia, ┼╝e po spe┼énieniu ┼Ťwiadczenia przez przedsi─Öbiorc─Ö utraci prawo odst─ůpienia od umowy;

 • w której cena lub wynagrodzenie zale┼╝y od waha┼ä na rynku finansowym, nad którymi przedsi─Öbiorca nie sprawuje kontroli, i które mog─ů wyst─ůpi─ç przed up┼éywem terminu do odst─ůpienia od umowy;

 • w których jej przedmiotem nieprefabrykowane, wyprodukowane wed┼éug specyfikacji przedstawionej przez konsumenta lub s┼éu┼╝─ůcej zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; przedmioty dostarczane w zapiecz─Ötowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie mo┼╝na zwróci─ç ze wzgl─Ödu na ochron─Ö zdrowia lub ze wzgl─Ödów higienicznych, je┼╝eli opakowanie zosta┼éo otwarte po dostarczeniu,

 • w których przedmiotem ┼Ťwiadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana wed┼éug specyfikacji konsumenta lub s┼éu┼╝─ůca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 • w których przedmiotem ┼Ťwiadczenia jest rzecz ulegaj─ůca szybkiemu zepsuciu lub maj─ůca krótki termin przydatno┼Ťci do u┼╝ycia;

 • w których przedmiotem ┼Ťwiadczenia jest rzecz dostarczana w zapiecz─Ötowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie mo┼╝na zwróci─ç ze wzgl─Ödu na ochron─Ö zdrowia lub ze wzgl─Ödów higienicznych, je┼╝eli opakowanie zosta┼éo otwarte po dostarczeniu;

 • w których przedmiotem ┼Ťwiadczenia s─ů rzeczy, które po dostarczeniu, ze wzgl─Ödu na swój charakter, zostaj─ů nieroz┼é─ůcznie po┼é─ůczone z innymi rzeczami;

 • w których przedmiotem ┼Ťwiadczenia s─ů napoje alkoholowe, których cena zosta┼éa uzgodniona przy zawarciu umowy sprzeda┼╝y, a których dostarczenie mo┼╝e nast─ůpi─ç dopiero po up┼éywie 30 dni i których warto┼Ť─ç zale┼╝y od waha┼ä na rynku, nad którymi przedsi─Öbiorca nie ma kontroli;

 • w których konsument wyra┼║nie ┼╝─ůda┼é, aby przedsi─Öbiorca do niego przyjecha┼é w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; je┼╝eli przedsi─Öbiorca ┼Ťwiadczy dodatkowo inne us┼éugi ni┼╝ te, których wykonania konsument ┼╝─ůda┼é, lub dostarcza rzeczy inne ni┼╝ cz─Ö┼Ťci zamienne niezb─Ödne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odst─ůpienia od umowy przys┼éuguje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych us┼éug lub rzeczy;

3. Klient, b─Öd─ůcy w ┼Ťwietle ustawy konsumentem, ma prawo do odst─ůpienia od zawartej umowy bez podania przyczyny, poprzez z┼éo┼╝enie Sprzedawcy stosownego o┼Ťwiadczenia na pi┼Ťmie w ci─ůgu 14 dni od dnia otrzymania towaru. O┼Ťwiadczenie nale┼╝y przes┼éa─ç na adres:

Skylark Records

ul. Piotrkowska 211

90-451 ┼üód┼║

lub na adres email: [email protected], [email protected]

Nie pó┼║niej ni┼╝ w ci─ůgu 14 dni od dnia z┼éo┼╝enia o┼Ťwiadczenia o odst─ůpieniu od umowy lub wraz z tym o┼Ťwiadczeniem, klient dostarcza lub przesy┼éa w opakowaniu zapewniaj─ůcym odpowiedni─ů ochron─Ö podczas transportu na adres sklepu zakupiony towar w stanie niezmienionym (wraz z pe┼énym wyposa┼╝eniem i akcesoriami, gratisami, stanowi─ůcymi jego integraln─ů cz─Ö┼Ť─ç ), chyba, ┼╝e zmiana by┼éa konieczna w granicach zwyk┼éego zarz─ůdu. Do zwracanego towaru nale┼╝y do┼é─ůczy─ç orygina┼é dokumentu sprzeda┼╝y. Klient z tytu┼éu wykonywania swego prawa do odst─ůpienia od umowy nie ponosi ┼╝adnych kosztów, poza kosztami odes┼éania towaru do sklepu.

W przypadku odst─ůpienia od umowy Sprzedawca zwróci Klientowi wszystkie otrzymane od klienta p┼éatno┼Ťci, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyj─ůtkiem dodatkowych kosztów wynikaj─ůcych z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego ni┼╝ najta┼äszy zwyk┼éy sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawc─Ö), niezw┼éocznie, a w ka┼╝dym przypadku nie pó┼║niej ni┼╝ 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca zosta┼é poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odst─ůpienia od umowy nie wcze┼Ťniej jednak ni┼╝ po dokonaniu przez Klienta zwrotu przedmiotu umowy, którego dotyczy odst─ůpienie lub przedstawieniu dowodu na dokonanie takiego zwrotu. Zwrotu p┼éatno┼Ťci Sprzedawca dokona przy u┼╝yciu takich samych  metod p┼éatno┼Ťci, jakie zosta┼éy przez Klienta u┼╝yte w op┼éaceniu towarow z umowy, chyba ┼╝e Klient zgodzi si─Ö na inne rozwi─ůzanie; w ka┼╝dym z przypadków zwrot p┼éatno┼Ťci obywa si─Ö na koszt Sprzedawcy.

Klient ponosi odpowiedzialno┼Ť─ç za zmniejszenie warto┼Ťci zakupionych towarów b─Öd─ůcych wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczaj─ůcy poza konieczny do stwierdzenia ich charakteru, cech i funkcjonowania. Klient korzystaj─ůcy z prawa do zwrotu ma obowi─ůzek rekompensaty warto┼Ťci lub ca┼éej warto┼Ťci towaru w przypadku, gdy nie jest w stanie nale┼╝ycie odes┼éa─ç, poniewa┼╝ ponosi odpowiedzialno┼Ť─ç za jego uszkodzenie, utrat─Ö lub niemo┼╝liwo┼Ť─ç dostarczenia sprzedawcy oraz jego zu┼╝ycie je┼╝eli przyczyn─ů uszkodzenia/zu┼╝ycia towaru nie by┼éo wy┼é─ůcznie wy┼é─ůcznie przetestowanie sprz─Ötu w taki sposób, w jaki by┼éoby to mo┼╝liwe w warunkach sklepowych. 

W przypadku gdy klient skorzysta z mo┼╝liwo┼Ťci zwrotu Sprzedawca ma prawo domaga─ç si─Ö zap┼éaty odpowiedniego wynagrodzenia za korzystanie z towaru w okresie, w którym towar pozostaje w posiadaniu klienta.

Zwrot towaru do Sprzedawcy powinien nast─ůpi─ç nie pó┼║niej ni┼╝ w terminie 14 dni od momentu odst─ůpienia od umowy kupna/sprzeda┼╝y. Do zachowania terminu wystarczy odes┼éanie rzeczy przed jego up┼éywem. Wraz z odsy┼éanym towarem klient winien zwróci─ç wszelkie towary, które otrzyma┼é gratisowo, których warunkiem otrzymania lub otrzymania w preferencyjnej cenie by┼é zakup zwracanego sprz─Ötu.

W sytuacji, gdy konsument zdecyduje si─Ö na zwrot towaru oraz gdy zostan─ů w ca┼éo┼Ťci spe┼énione warunki umow─Ö kupna-sprzeda┼╝y uwa┼╝a si─Ö za niezawart─ů i konsumentowi zostanie wystawiona faktura koryguj─ůca lub paragon do dokumentu zakupu.

Klient ma prawo do odst─ůpienia od umowy zawartej na odleg┼éo┼Ť─ç tak┼╝e w przypadku p┼éatno┼Ťci z u┼╝yciem systemu ratalnego, zgodnie z wszystkimi warunkami zawartej umowy kredytowej.

W przypadku gdy zwracany towar:

 • posiada uszkodzenie lub jest nadmiernie zu┼╝yty - ponad ramy zwyk┼éego zarz─ůdu

 • posiada uszkodzone lub zniszczone opakowanie transportowe

 • jest niekompletny ( nie posiada wszystkich za┼é─ůczonych akcesoriów, dodatków, elementów opakowania)

 • Nie ma mo┼╝liwo┼Ťci powtórnej sprzedazy produktu jako nowego produktu

sprzedawca ma mo┼╝liwo┼Ť─ç zmniejszenia kwoty, któr─ů jest zobowi─ůzany zwróci─ç kupuj─ůcemu.