RegulaminSerwis www.skylarkmusicstore.com jest obecnie w fazie testowej i wszystkie zamówienia złozone w serwisie muszą być potwierdzane przez pracownika sklepu telefonicznie lub z uzyciem poczty email co do: potwierdzenia ceny, warunków dostawy/płatnosci oraz warunków zawarcia umowy kupna sprzedazy.

 

Postanowienia ogólne

Operatorem serwisu znajdującego się pod adresem skylark.com.pl zwanego dalej "serwisem", jest firma : 

Skylark Records Piotr Socha

ul.Piotrkowska 211, 90-451 Łódź 

NIP: 728 116 52 67 

Wpis do rejestru ewidencji działalności gospodarczej prowadzonego przez Prezydenta Miasta Łodzi pod numerem: 44739

zwana w dalszej części ninejszej umowy "Operatorem" oraz "Sprzedawcą"

Operator zastrzega sobie prawo do modyfikacji regulaminu w dowolnym momencie. Serwis działa na podstawie obecnie obowiązujących przepisów prawa. Treść stron internetowych serwisu oraz inne informacje zawarte w serwisie należy traktować jako zaproszenie do zawarcia umowy. Zasoby serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu art 543 oraz art 66 kodeksu cywilnego. Zdjęcia produktów to ilustracje poglądowe i mogą czasami, nieznacznie różnić się od rzeczywistego wyglądu przedmiotu, co nie ma wpływu na ich właściwości.

Wszystkie ceny podane w serwisie zawierają podatek VAT w stawce 23%.

Operator nie gwarantuje nieprzerwanego dostępu do serwisu. Serwis może zostać wyłączony na nieokreśloną ilość czasu w dowolnym momencie. Operator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu strat (oraz utraconych korzyści) wynikłych w związku z w/w przerwami wobec użytkownika oraz osób trzecich.

Zamówienie oraz zawarcie umowy

Sprzedawca przyjmuje zamówienia mające na celu przygotowanie umowy kupna sprzedazy na towary dostępne w Sklepie poprzez jego stronę internetową.

Zamówienia realizowane będą w kolejności ich składania.

Sprzedawca w informacji zwrotnej o przyjęciu zamówienia wskaże klientowi dane do wybranego sposobu płatności szczegółowo opisanego w sekcji Płatnośc za Towary

Wysłanie zamówienia oznacza złożenie przez Klienta oświadczenia, że wszelkie podane przez niego dane w związku ze złożeniem zamówienia są zgodne z prawdą. Sprzedawca nie jest obowiązany do weryfikowania ich prawdziwości.

Przyjmuje się, że Klient zatwierdzając zamówienie dokonuje jednocześnie akceptacji Regulaminu. Jeżeli któryś z punktów Regulaminu prawnie wymaga zgody udzielonej wprost, uznaje się, że punkt jest obowiązujący tylko pod warunkiem poprawnego udzielenia zgody.

W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Sprzedawca może zaproponować Klientowi: anulowanie całości zamówienia (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta Sprzedawca będzie zwolniony z obowiązku realizacji zamówienia); anulowanie zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta zamówienie zostanie zrealizowane w części, przy czym Sprzedawca będzie zwolniony z obowiązku jego realizacji w pozostałym zakresie); podział zamówienia i wyznaczenie nowego terminu realizacji w odniesieniu do tej części zamówienia, której realizacja nie jest możliwa w pierwotnie wyznaczonym terminie (w przypadku wyboru tej opcji przez Klienta wysłanie składających się na zamówienie produktów zostanie dokonane w kilku odrębnych przesyłkach, zaś Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów związanych z podziałem zamówienia).

W przypadku braku w magazynie zamówionego produktu lub braku możliwości realizacji zamówienia z innych przyczyn, Sprzedawca ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 30 (trzydziestu) dni, licząc od daty jej zawarcia. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży w terminie 14 (czternastu) dni od jej zawarcia w przypadku, gdy została ona zawarta podczas wadliwego funkcjonowania systemu informatycznego Sklepu w szczególności w przypadku wyświetlania na stronie Sklepu błędnych cen, lub opisów produktów. Jeśli zapłata za przedmiot zamówienia została dokonana z góry – Sprzedawca zwróci Klientowi zapłaconą kwotę, w ciągu 14 (czternastu) dni od dnia wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy

W przypadku podania przez Klienta błędnego lub niedokładnego adresu, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia.

W przypadku problemów z dostawą w uzgodnionym terminie lub potrzeby zmiany terminu dostawy Klient może skontaktować się bezpośrednio z firmą kurierską powołując się na numer listu przewozowego, lub właściwym miejscowo Urzędem Pocztowym.

Do celu zawarcia umowy wymagane jest:

 • dodanie produktów do "koszyka" w serwisie internetowym lub kliknięcie przycisku Kup Teraz dla wybranego towaru

 • podanie prawidłowych danych rozliczeniowych

 • podanie prawidłowych danych do dostawy

 • wybranie metody dostawy towaru

 • wybranie metody płatności za towar

 • potwierdzenie w/w danych

 • otrzymanie e-mailowego potwierdzenia ze sklepu z potwierdzeniem zawarcia umowy, potwierdzeniem cen dla transakcji oraz dostępności towaru.

Czas realizacji zamówienia zawiera się w przedziale od 1 dnia dla towarów znajdujących się w magazynie operatora do 30 dni dla produktów niedostępnych w magazynie centralnym i produktów nietypowych.

Dostawa Towarów 

Towar zamówiony w sklepie internetowym Sprzedawcy dostarczony będzie za pośrednictwem firm kurierskich wskazany przez Klienta adres. Klient ma możliwość przy składaniu zamówienia wyboru odbioru osobistego w siedzibie Sprzedawcy

Na czas otrzymania przesyłki składa się: czas realizacji zamówienia (kompletowanie towaru, forma płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie paczki; czas dostawy, zależny od wybranego sposobu dostarczenia

Wraz z towarem wydawana są faktura VAT lub paragon fiskalny. W przypadku braku któregokolwiek z tych dokumentów Klient zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu w celu uzupełnienia braków.

Niezależnie od innych postanowień Regulaminu zamówienia nie zostanie zrealizowane w przypadku:

1. zalegania przez Klienta z płatnościami;

2. podania przez Klienta nieprawidłowych lub fałszywych danych przy składaniu zamówienia;

3. braku kontaktu z klientem pod podanymi w zamówieniu adresem e–mail oraz telefonem o ile zamówienie nie zostało opłacone;

4. nieprawidłowego złożenia zamówienia przez Klienta

5. uznania przez Sprzedawcę, że w przypadku zamówienia złożonego przez Klienta występuje podejrzenie działania Klienta niezgodnego z powszechnie obowiązującym prawem lub nadużycia uprawnień z niego wynikających, a w szczególności: hakerstwa, użycia cudzych danych identyfikujących w Sklepie, podszywania się pod inną osobę

6. negatywnej historii klienta w zakresie realizacji wcześniejszych zamówień Sprzedawcy

7. Zamówienie zostanie zrealizowane do 30 dni od daty jego potwierdzenia lub płatności przy zamówieniach opłacanych z góry. Sprzedawca ma prawo określić w toku realizowania zamówienia inny, krótszy termin jego realizacji, o ile Klient nie wyrazi sprzeciwu.

8. W razie opóźnienia Sprzedawcy Kupujący może wyznaczyć dodatkowy termin do wydania rzeczy, a po jego bezskutecznym upływie może od umowy odstąpić.

Płatnośc za Towary

Płatność za towar może być dokonywana przez Klienta w następujący sposób: 

1. przelewem na rachunek bankowy, za pomocą karty kredytowej przed otrzymaniem potwierdzenia zawarcia umowy,w systemie sprzedaży ratalnej szczegółowo opisanej na stronie internetowej w zakładce „raty"

2. w momencie odbioru towaru:  gotówką do rąk przewoźnika lub listonosza w przypadku dostawy towarów za pośrednictwem przewoźnika lub poczty polskiej, gotówką w siedzibie Sprzedawcy.

3. W przypadku płatności z góry lub płatnosci z uzyciem karty płatniczej lub kredytowej sprzedawca zaksieguje środki jako zadatek dla zamówienia. Zamówienie zostanie zrealizowane dopiero po zaksięgowaniu płatności na koncie Sprzedawcy oraz po potwierdzeniu dostępności towaru i wysłaniu emaila z powtwierdzeniem zamówienia i zawarciem umowy. W przypadkach opisanych w częśći Zamówienie oraz zawarcie umowy - punkt 8  sprzedawca zwróci 100% zadatku zgodnie z metodą płatnosci lub na wskazany rachunek bankowy

4. Po zawarciu umowy Klient ma obowiązek opłacić zamówienia w ciągu 7 dni od jego potwierdzenia, w przeciwnym przypadku Sprzedawca ma prawo do odstąpienia o umowy sprzedaży.

5. Sprzedawca może ustalić z klientem inne, szczególne warunki i formy płatności. W takim wypadku obowiązują warunki i formy płatności wskazane w zamówieniu potwierdzonym przez Sprzedawcę jako przyjęte do realizacji i spełnienia wszelkich dodatkowych wymogów związanych z uzgodnionymi warunkami lub formą płatności.

6. W przypadku niektórych rodzajów asortymentu dostępnych w Sklepie, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobu płatności poprzez nieudostępnianie określonych opcji płatności i dostawy.

7.  Płatności internetowe oraz transakcje kartami są obsługiwane przez spółkę PayLane sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Norwida kod pocztowy: 80-280, KRS: 0000227278.

Gwarancja i Reklamacje

Klient/Konsument ma prawo do złożenia reklamacji co do produktów zakupionych w sklepie Skylark Record ciągu 2 lat od daty dostarczenia zamowionych produktów. Klient jest zobowiązany poinformować o wadach, usterkach lub innych niezgodnościach towaru z umową w ciągu 2 miesięcy od dnia ich wykrycia. 

Reklamacja może być złożona z tytulu rękojmi  lub z tytułu zrealizowania gwarancji. W przypadku gdzy sprzedaż dotyczny klienta który w świetle ustawy nie jest  konsumentem wyłącza się przepisy dotyczące rekojmi i reklamacja może być złożona z tytułu zrealizowania gwarancji.

Prosimy o zgłoszenie wady wraz z opisem uszkodzenia; numerem seryjnym urządzenia oraz zdjęciem lub nagraniem wideo na adres [email protected]

Zgłoszona wada podlega weryfikacji przez Sprzedawcę który stwierdza czy faktycznie usterka występuje i czy nie wystąpił a z winy Klienta/Konsumenta. Po wersyfikacji przez pracownika sklepu klient zobowiązany jest to odesłania produktu do Sprzedwacy i w przypadku gdy zawiera wady lub jest niezgody z zawartą umową lub zamówieniem, koszty zwrotu przesyłki pokrywa Sprzedawca. W przypadku gdy reklamowa rzecz jest wolna od wad koszty odesłania produktu pokrywa Klient/Konsument.

Do reklamowanego produktu prosimy dołączyć kopię faktury zakupu lub paragony lub inny dowód zakupu lecz nie jest to warunek konieczny do złożenia reklamacji. Dane adresowe na które należy odesłac sprzęt:

 

Skylark Records

ul. Piotrkowska 211 lok 6U

90-451 Łódź

 

Uwaga ! nie odbieramy przesyłek "za pobraniem"; zaadresowanych na punkty odbioru w tym paczkomaty oraz placówki pocztowe lub inne adresy które nie są siedzibą naszej firmy i nie są wskazane w tym regulaminie.


Reklamacja rozpatrywana jest w ciągu 14 dni roboczych od momentu jest złożenia.

Jesli Klient/Konsument otrzymał produkty wadliwe lub niezgodne z zamowieniem ma prawo do:

 • skorzystania z procedury reklamacji oraz poinformowaniu Sprzedawcy o zaistnialej sytuacji. Klient odsyla otrzymany towar do Sprzedawcy a sprzedawca po rozpatrzeniu reklamacji odsyła do klienta zamowiony, zgodny ze specyfikacją zamówinia towar oraz pokrywa koszty transpotru towaru do sklepu.

 • skorzystania z prawa do odstąpenia od umowy opisane w niniejszym regulaminie w części Zwrot Towaru

Produkty sprzedawane przez Sprzedawcę w sklepie Skylark Reocrds objęte są gwarancją lub/i wsparciem serwisowym udzielonym przez producenta szprzętu, dystrybutora lub w niektorych przypadkach przez Sprzedawcę. Warunki i treść gwarancji dostępne są na karcie gwarancyjnej dostarczonej z produktem.

W przypadku produktów, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Klient może reklamować produkt posiadający wady:

 • korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji - w tym wypadku Klient reklamuje produkt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji) a Sprzedawca jest tylko pośrednikiem przekazującym reklamację. Klient według swego wyboru może zgłosić się bezpośrednio do Serwisu Gwarancyjnego albo do Sprzedawcy. 

 • korzystając z uprawnień przysługujących z tytułu rękojmi.

Zwrot Towarów

Zgodnie z ustawą dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawą z dnia z dnia 30czerwca 2014 r. o prawach konsumenta klient, w rozumieniu ustawy konsument, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstawa może odstąpić od niej bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany, kopiowany ani nie został w żaden sposób zniszczony i znajduje się w oryginalnym opakowaniu.

Zgodnie z w.w ustawą prawo dostąpienia od umowy nie ma zastosowania dla następujących umów:

 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy

 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; nagrania audio, produkty zawierające w komplecie oprogramowanie lub licencję oprogramowania w tym syntezatory, pakiety sampli i brzmień oraz wszystkie fizyczne nośniki z muzyką (podstawa prawna art 10, punkt 3, podpunkt 2 w/w ustawy)

 • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę

 • zawartej w drodze aukcji publicznej

 • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

 • w których jej przedmiotem nieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji przedstawionej przez konsumenta lub służącej zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; przedmioty dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

 • w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 • w których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

 • w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 • w których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 • w których przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

 • w których konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

3. Klient, będący w świetle ustawy konsumentem, ma prawo do odstąpienia od zawartej umowy bez podania przyczyny, poprzez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia na piśmie w ciągu 14 dni od dnia otrzymania towaru. Oświadczenie należy przesłać na adres:

Skylark Records

ul. Piotrkowska 211

90-451 Łódź

lub na adres email: [email protected], [email protected]

Nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub wraz z tym oświadczeniem, klient dostarcza lub przesyła w opakowaniu zapewniającym odpowiednią ochronę podczas transportu na adres sklepu zakupiony towar w stanie niezmienionym (wraz z pełnym wyposażeniem i akcesoriami, gratisami, stanowiącymi jego integralną część ), chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Do zwracanego towaru należy dołączyć oryginał dokumentu sprzedaży. Klient z tytułu wykonywania swego prawa do odstąpienia od umowy nie ponosi żadnych kosztów, poza kosztami odesłania towaru do sklepu.

W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwróci Klientowi wszystkie otrzymane od klienta płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy nie wcześniej jednak niż po dokonaniu przez Klienta zwrotu przedmiotu umowy, którego dotyczy odstąpienie lub przedstawieniu dowodu na dokonanie takiego zwrotu. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych  metod płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w opłaceniu towarow z umowy, chyba że Klient zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym z przypadków zwrot płatności obywa się na koszt Sprzedawcy.

Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zakupionych towarów będących wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia ich charakteru, cech i funkcjonowania. Klient korzystający z prawa do zwrotu ma obowiązek rekompensaty wartości lub całej wartości towaru w przypadku, gdy nie jest w stanie należycie odesłać, ponieważ ponosi odpowiedzialność za jego uszkodzenie, utratę lub niemożliwość dostarczenia sprzedawcy oraz jego zużycie jeżeli przyczyną uszkodzenia/zużycia towaru nie było wyłącznie wyłącznie przetestowanie sprzętu w taki sposób, w jaki byłoby to możliwe w warunkach sklepowych. 

W przypadku gdy klient skorzysta z możliwości zwrotu Sprzedawca ma prawo domagać się zapłaty odpowiedniego wynagrodzenia za korzystanie z towaru w okresie, w którym towar pozostaje w posiadaniu klienta.

Zwrot towaru do Sprzedawcy powinien nastąpić nie później niż w terminie 14 dni od momentu odstąpienia od umowy kupna/sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Wraz z odsyłanym towarem klient winien zwrócić wszelkie towary, które otrzymał gratisowo, których warunkiem otrzymania lub otrzymania w preferencyjnej cenie był zakup zwracanego sprzętu.

W sytuacji, gdy konsument zdecyduje się na zwrot towaru oraz gdy zostaną w całości spełnione warunki umowę kupna-sprzedaży uważa się za niezawartą i konsumentowi zostanie wystawiona faktura korygująca lub paragon do dokumentu zakupu.

Klient ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość także w przypadku płatności z użyciem systemu ratalnego, zgodnie z wszystkimi warunkami zawartej umowy kredytowej.

W przypadku gdy zwracany towar:

 • posiada uszkodzenie lub jest nadmiernie zużyty - ponad ramy zwykłego zarządu

 • posiada uszkodzone lub zniszczone opakowanie transportowe

 • jest niekompletny ( nie posiada wszystkich załączonych akcesoriów, dodatków, elementów opakowania)

 • Nie ma możliwości powtórnej sprzedazy produktu jako nowego produktu

sprzedawca ma możliwość zmniejszenia kwoty, którą jest zobowiązany zwrócić kupującemu.