Polityka ZwrotówKlient, w rozumieniu ustawy Konsument, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa może odstąpić od niej bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Zwracany towar nie może być używany, kopiowany ani nie został w żaden sposób zniszczony i znajduje się w oryginalnym opakowaniu.

Za Konsumenta uważa się osobę fizyczną, dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalności gospodarczą lub zawodową.

Zwracamy Państwa uwagę iż istnieją przypadki w których prawo odstąpienia nie ma zastosowania i są to następujące przypadki i umowy:

 • gdy stroną umowy nie jest Konsument, zakupy dla firmy FV/Vat 23% związane z działalnością gospodarczą, zakupy przez osoby prawne.
 • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy
 • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 • nagrania audio i nośniki z m muzyką - po otwarciu opakowania
 • produkty zawierające w komplecie oprogramowanie, licencję oprogramowania w tym: pakiety sampli i brzmień - po otwarciu opakowania
 • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę
 • zawartej w drodze aukcji publicznej
 • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • w których jej przedmiotem nieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji przedstawionej przez konsumenta lub służącej zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; przedmioty dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 • w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • w których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • w których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • w których przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
 • w których konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

  Klient [ Konsument ], ma prawo do odstąpienia od zawartej umowy bez podania przyczyny, poprzez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia w ciągu 14 dni od dnia otrzymania towaru. Oświadczenie należy przesłać na podany niżej adres firmy lub wskazany adres email:

  Skylark Records
  ul. Piotrkowska 211
  90-451 Łódź
  POLSKA
  email: [email protected]
  tel:00 48 42 239 0015

  Sprzedawca ma możliwość zmniejszenia kwoty, którą jest zobowiązany zwrócić kupującemu w przypadku gdy zwracany towar:

 • posiada uszkodzenie lub jest nadmiernie zużyty - ponad ramy zwykłego zarządu pozwalającego na sprawdzenie urządzenia w taki sposób jak maiłoby to miejsce w sklepie
 • W przypadku gdy opakowanie jest elementy produktu a posiada uszkodzone lub jest zniszczone chyba ze opakowanie wymaga uszkodzenia w celu sprawdzenia sprzętu [ nie dotyczy to kartonów transportowych ]
 • jest niekompletny [ nie posiada wszystkich załączonych akcesoriów, dodatków, elementów opakowania ]

  W przypadku gdy klient skorzysta z możliwości zwrotu Sprzedawca ma prawo domagać się zapłaty odpowiedniego wynagrodzenia za korzystanie z towaru w okresie, w którym towar pozostaje w posiadaniu klienta.

  Nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub wraz z tym oświadczeniem, klient dostarcza lub przesyła w opakowaniu zapewniającym odpowiednią ochronę podczas transportu na adres sklepu zakupiony towar w stanie niezmienionym (wraz z pełnym wyposażeniem i akcesoriami, gratisami, stanowiącymi jego integralną część ), chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Do zwracanego towaru prosimy dołączyć oryginał dokumentu sprzedaży. Klient z tytułu wykonywania swego prawa do odstąpienia od umowy nie ponosi żadnych kosztów, poza kosztami odesłania towaru do sklepu.

  W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwróci Klientowi wszystkie otrzymane od klienta płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę). Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w opłaceniu towarów z umowy, chyba że Klient zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym z przypadków zwrot płatności obywa się na koszt Sprzedawcy.

  W sytuacji, gdy konsument zdecyduje się na zwrot towaru oraz gdy zostaną w całości spełnione warunki umowę kupna-sprzedaży uważa się za niezawartą i konsumentowi zostanie wystawiona faktura korygująca lub paragon do dokumentu zakupu.

  Klient ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość także w przypadku płatności z użyciem systemu ratalnego, zgodnie z wszystkimi warunkami zawartej umowy kredytowej.